Pedigree of Nanako Go Izumo Yanosow

Nanako Go Izumo Yanosow

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Senko Go Mabi Tabuchisou
Nanhime Go Nagisa
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree