Pedigree of Hidemine Go Nishinihon Kensha
Hidemine Go Nishinihon KenshaMatsumine Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Senko Go Mabi Tabuchisou
Ungakume Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree