Pedigree of Zuishun Go Izumo Shoueisou

Zuishun Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou

Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza

Michiko Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree