Pedigree of Uyuni-Hayato van de Egmato

Uyuni-Hayato van de Egmato

G'Akira by Wolves Mountain

Dayu-Sweety V.D. Egmato

Tekai-Nanako V.D. Egmato

Hideharume Go Izumo Yanosou

Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA

Imiko-Seium V.D. Egmato

Daiyuume Go Iyo Tsukasasou

Hayato-Michi van de Egmato

Roshi-Manyi V.D Egmato

Taro-Akashima V.D Egmato

Manyi-Sweety V.D Egmato

Michihana Go Izumo Yanosou

Michiryuu go Izumo Yano Sou
Yukimihime Go Ariake Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree