Pedigree of Daizo Futoshi Go Kasatori Sou

Daizo Futoshi Go Kasatori Sou

Takaou Go Hata Inoshishisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou

Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou

Shuugakume Go Izumo Yanosou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Unkahime Go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree