Pedigree of Yana Eikichi Go Kasatori Sou
Yana Eikichi Go Kasatori SouShousei Homare Go Izumo YanosouGakushou Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara SouShouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou
Unshoume Go Izumo YanosouGakuun Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Harukumome Go Izumo YanosouUngaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Shumpuume Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree