Pedigree of Yana Eikichi Go Kasatori Sou

Yana Eikichi Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou

Unshoume Go Izumo Yanosou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Harukumome Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Shumpuume Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree