Pedigree of Kaede of Mistral's Kiss

Kaede of Mistral's Kiss

Goroumaru Go Fukasou
Zuiougaku Go Sakougou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Zuioume Go Ikkousansou
Shizuka Go Fukasou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Ginkahime Go Fukasou

Kirara of Mistral's Kiss

Daigo Akira Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Unshoume Go Izumo Yanosou

Mandou Kazemachi No Ken

Fuujin-Michi Van De Egmato

Mayumi-Saiki Van de Egmato
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree