Pedigree of Akashima's Kochi Ken Eiji

Akashima's Kochi Ken Eiji

Takaou Go Hata Inoshishisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou

Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou

Akashima's Kochi Ken Sakura

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Chiharu Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree