Pedigree of Susanoo Misou Fuurin sou of Mistral's Kiss

Susanoo Misou Fuurin sou of Mistral's Kiss

Genhou Go Awa Yamainusou

Masamine Go Futomisou

Kuromasa Go Awa Hakujin Sou

Meme Go Nidai Iwahori Sou

Chacha Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Kirara of Mistral's Kiss

Daigo Akira Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Unshoume Go Izumo Yanosou

Mandou Kazemachi No Ken

Fuujin-Michi Van De Egmato

Mayumi-Saiki Van de Egmato
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree