Pedigree of Aiolia di Leo of Mistral’s Kiss

Aiolia di Leo of Mistral’s Kiss

Genhou Go Awa Yamainusou

Masamine Go Futomisou

Kuromasa Go Awa Hakujin Sou

Meme Go Nidai Iwahori Sou

Chacha Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Kanna of Mistral's Kiss

Goroumaru Go Fukasou
Zuiougaku Go Sakougou
Shizuka Go Fukasou

Kirara of Mistral's Kiss

Daigo Akira Go Kasatori Sou

Mandou Kazemachi No Ken
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree