Login
There were 5 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-5 of 5

name sex sire dam colour health HD birth year
初美女 ( 玉浦荘 ) 初風(城見荘)治代 ( 両国荘 )
富佐 ( 野角荘 ) 和春(記美和荘)富美姫 ( 野角荘 )
春照 ( 衆望荘 ) 照秀(出雲矢野荘)春日女 ( 衆望荘 )
綾姫 ( 衆望荘 ) 照秀(出雲矢野荘)春日女 ( 衆望荘 )
葵姫 ( 野角荘 ) 和春(記美和荘)富美姫 ( 野角荘 )