Login
There were 53 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 53

name sex sire dam colour health HD birth year
Akihana no Fuyu no Hi go female Jikino Kensha no Hi no Rei goRenka Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
Akihana no Haru no Hi go male Jikino Kensha no Hi no Rei goRenka Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
Akihana no Hisago go male Jikino Kensha no Hi no Rei goRenka Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
Akihana No Ikenobo go male Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Red Sesame Too young 2020
Akihana No Moribana go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Sesame Too young 2020
Akihana No Nageire go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Black Sesame Too young 2020
Akihana no Oku no Hosomichi Go male Jikino Kensha no Hi no Rei goRenka Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
Akihana No Rikka go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Red Sesame Too young 2020
Akihana no Samidare Go female Jikino Kensha no Hi no Rei goRenka Go Mikasa Sou Black Sesame Too young 2020
Akihana No Shoka go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Sesame Too young 2020
Akihana No Sogetsu go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Sesame Too young 2020
Jikino Kensha Fuji Go male Katana Go Shibukawa Katou KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Fujihana Go female Katana Go Shibukawa Katou KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame HD E Severe 2016
Jikino Kensha Fujihanabira Go female Katana Go Shibukawa Katou KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame HD C Mild 2016
Jikino Kensha Fujiharu Go female Katana Go Shibukawa Katou KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Fujirēn Go male Katana Go Shibukawa Katou KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Fujitani Go male Katana Go Shibukawa Katou KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Gama (Gekkahime) Go Areyarisu female Katana Go Shibukawa Katou KenshaChizumihime Go Areyarisu Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Gen(jirou) Go Areyarisu male Katana Go Shibukawa Katou KenshaChizumihime Go Areyarisu Red Sesame HD A Good 2016
Jikino Kensha Gin(taka) Go Areyarisu male Katana Go Shibukawa Katou KenshaChizumihime Go Areyarisu Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Ginga(hime) Go Areyarisu female Katana Go Shibukawa Katou KenshaChizumihime Go Areyarisu Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Ginhime Go Areyarisu female Katana Go Shibukawa Katou KenshaChizumihime Go Areyarisu Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Gorou Go Areyarisu male Katana Go Shibukawa Katou KenshaChizumihime Go Areyarisu Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha Gurenhime Go Areyarisu female Katana Go Shibukawa Katou KenshaChizumihime Go Areyarisu Red Sesame Too young 2016
Jikino Kensha no Boeki go male Fushirou Go AreyarisuJikino Kensha no Umi no Musume go Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Bofuzai go male Fushirou Go AreyarisuJikino Kensha no Umi no Musume go Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Fusa go female Fushirou Go AreyarisuJikino Kensha no Umi no Musume go Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Hi no Rei go male Yuu Go MikasasouJikino Kensha Fujihanabira Go Red Sesame HD B Fair 2018
Jikino Kensha no Kaze no Kōgō go female Yuu Go MikasasouJikino Kensha Fujihanabira Go Black Sesame HD D Moderate 2018
Jikino Kensha no Kyori go female Fushirou Go AreyarisuJikino Kensha no Umi no Musume go Sesame Too young 2020
Jikino Kensha No Sõtõ Go female Jikino Kensha no Hi no Rei goKazehime Go Awa Yamainu Sou Red Sesame Too young 2020
Jikino Kensha No Takai Go male Jikino Kensha no Hi no Rei goKazehime Go Awa Yamainu Sou Red Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Takara go male Takara go Nidai Iwahori SouJikino Kensha Fujihanabira Go Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Tama go female Takara go Nidai Iwahori SouJikino Kensha Fujihanabira Go Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Towa go female Takara go Nidai Iwahori SouJikino Kensha Fujihanabira Go Red Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Tsuya go female Takara go Nidai Iwahori SouJikino Kensha Fujihanabira Go Red Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Umi no Musume go female Yuu Go MikasasouJikino Kensha Fujihanabira Go Sesame HD C Mild 2018
Jikino Kensha No Uta Go female Jikino Kensha no Hi no Rei goKazehime Go Awa Yamainu Sou Red Sesame Too young 2020
Jikino Kensha no Wasamu go male Fushirou Go AreyarisuRenka Go Mikasa Sou Black Sesame Too young 2019
Jikino Kensha no Washi go male Fushirou Go AreyarisuRenka Go Mikasa Sou Black Sesame Too young 2019
Jikino Kensha no Wata go male Fushirou Go AreyarisuRenka Go Mikasa Sou Black Sesame Too young 2019
Jikino Kensha no Wataru go male Fushirou Go AreyarisuRenka Go Mikasa Sou Black Sesame Too young 2019
Jikino Kensha No Yami Go female Jikino Kensha no Hi no Rei goKazehime Go Awa Yamainu Sou Red Sesame Too young 2020
Jikino Kensha Ume Go female Choukyuu Go Arame KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame Too young 2017
Jikino Kensha Ume Ha Go female Choukyuu Go Arame KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame Too young 2017
Jikino Kensha Ume No Hime Go female Choukyuu Go Arame KenshaAkane Go Awa Yamainusou Red Sesame HD D Moderate 2017
Jikino Kensha Ume Waka Go male Choukyuu Go Arame KenshaAkane Go Awa Yamainusou Sesame Pending 2017
Odoroki No Ryoshi Daisuke male FUDZISAN AKINORIAkime Go Ooita Miesou Black Sesame 2020
Odoroki No Ryoshi Riku female FUDZISAN AKINORIAkime Go Ooita Miesou Sesame 2020
Odoroki No Ryoshi Risa female FUDZISAN AKINORIAkime Go Ooita Miesou Sesame 2020