Login

Testmating

Pedigree

future litter

Fujiyori go Ihoku Hakurensou

Saizou Go Nagominoizumisou
Reppuu Go Nagominoizumisou

Shizuku Go Miho Hikarisou

Maki Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Koharu Go Nidai Iwahori Sou

Neneku Bijin Shinrin Yoku Sou

Masamine Go Futomisou

Kuromasa Go Awa Hakujin Sou

Meme Go Nidai Iwahori Sou

Akira Aya

Daigo Akira Go Kasatori Sou

Hina Miha O Chanur